Gallery

我去過的所有靚風景都在這裡。看著靚風景,身心都會變得舒服。

​澳洲藍山 Blue Mountain

IMG_2669
IMG_2667
IMG_2664
IMG_2661
IMG_2649
IMG_2603
IMG_2602
IMG_2581
IMG_2577
IMG_2571
IMG_2565
IMG_2560
IMG_2553
IMG_2554
IMG_2549 - 複製
IMG_2551
IMG_2546
IMG_2537
IMG_2536
IMG_2531
IMG_2533
IMG_2540
IMG_2544

​日本 飛驒山脈 新穗高山頂站

DSCF0551
DSCF0547
DSCF0530
DSCF0546
DSCF0516
DSCF0514
DSCF0510
DSCF0503
DSCF0455
DSCF0485
DSCF0451
DSCF0447
DSCF0407
DSCF0435
DSCF0436
DSCF0434
DSCF0419
DSCF0426
DSCF0493

台灣 墾丁

IMAG0840
IMAG0708
IMAG0815
IMAG0618
IMAG0671
IMAG0639
IMAG0774
314
313
315
316
311

台灣 高雄 旗津

IMAG1068
IMAG1073
IMAG1070
IMAG1058
IMAG1048
IMAG1042
IMAG0918
IMAG0931
IMAG0949
IMAG1022
IMAG0964
IMAG1023
IMAG1035
IMAG1057

馬來西亞 檳城

IMAG1498
IMAG1490
IMAG1486
IMAG1464
IMAG1481
IMAG1475
IMAG1455
IMAG1425
IMAG1415
IMAG1406
IMAG1413
IMAG1410
IMAG1403
IMAG1408
IMAG1400
IMAG1396
IMAG1394
IMAG1389
IMAG1390
IMAG1389 (1)
IMAG1385
IMAG1383
IMAG1361
IMAG1365
IMAG1367
IMAG1369
IMAG1355
IMAG1356